സൂപ്പർ ഗ്ലൂ പോലെയുള്ള ബലം കൂടിയ പശകൾ ശരീരത്തിലായാൽ ഇനിമുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

സൂപ്പർ ഗ്ലൂ , ഫെവി ക്യുക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബലം കൂടിയ പശകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം ബലം കൂടിയ പശകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ ശരീരത്തിലെ തൊലി …

Read more