മൊറട്ടോറിയം നീട്ടി ലഭിക്കുമോ? മൊറട്ടോറിയം കേസിനെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇവ.

വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള നിരവധിപേർ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാണ് മൊറട്ടോറിയം ഇനിയും നീട്ടി ലഭിക്കുമോ എന്നത്. മൊറട്ടോറിയം ലഭിച്ച കാലയളവിലെ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും …

Read more

കേരളത്തിലെ എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാലു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ.

കേരളത്തിലെ ഓരോ റേഷൻകാർഡ് ഉടമകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർക്കാർ ഈ വിവരങ്ങൾ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിലൂടെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ …

Read more