നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. എന്നുമുതലാണ് ഓഫർ? നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമോ? എന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം.

ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒടിടി സർവീസുകൾ നൽകുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായ വാർത്തയാണ് നിലവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് …

Read more