മൊറട്ടോറിയം നീട്ടി ലഭിക്കുമോ? മൊറട്ടോറിയം കേസിനെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇവ.

വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള നിരവധിപേർ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാണ് മൊറട്ടോറിയം ഇനിയും നീട്ടി ലഭിക്കുമോ എന്നത്. മൊറട്ടോറിയം ലഭിച്ച കാലയളവിലെ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും …

Read more