മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. 2021 മുതൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ. സാധ്യതകൾ ഏറെ.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ …

Read more