വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ്‌.

വാട്സാപ്പ് മെസഞ്ചർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും …

Read more