ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റീ-ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള തുക ബാങ്ക് നൽകുന്നതാണ്.

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാനും ചെറിയ ബില്ലുകൾ അടക്കുവാനും ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത തുക …

Read more