കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബില്ല് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അടക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

ഇന്ന് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കെഎസ്ഇബി ബില്ല് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം വൈദ്യുതി പോലെതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുടിവെള്ളം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ബില്ല് …

Read more