നവംബർ മാസത്തിലെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നാലു മാസങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നവംബർ മാസത്തിലെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ …

Read more