ജോലി നഷ്ട്ടമായവർക്ക് തുടങ്ങൽ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ബിസിനസ്. വീട്ടിലിരുന്നു ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രേത്യേകത !

വീട്ടിലിരുന്നു ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം. വളരെ സാധ്യതയുള്ളതും അതെ സമയം ലളിതവുമായ ഒരു ബിസ്സിനെസ്സ് ആണ് റീപാക്കിങ്. ആവശ്യം ഏറെയുള്ളതായ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് …

Read moreജോലി നഷ്ട്ടമായവർക്ക് തുടങ്ങൽ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ബിസിനസ്. വീട്ടിലിരുന്നു ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രേത്യേകത !