ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ലോൺ നൽകുന്ന വായ്പ്പ സഹായം ! 5 ലക്ഷം രൂപ 15 വർഷം തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ.

ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ലോൺ

ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ലോൺ : ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനും, സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ നിരവധി …

Read more