കെഎസ്ഇബിയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശം. ഓരോ വ്യക്തികളും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവ.

സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണ വകുപ്പ് ഒരു നിർദ്ദേശം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഇത് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. ബിൽ അലെർട്ട് ആൻഡ് ഔട്ടേജ് മാനേജ്‌മെന്റ് …

Read more