സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 5000 രൂപ ധന സഹായം ബാങ്ക് അകൗണ്ടുകളിലേക്ക്.. എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാം

കോവിഡ് പടരുന്ന ഈ സമയത്ത്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചില മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. കോവിഡ് -19 ന്റെ ഈ സമയത്ത്, ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച സാധാരണക്കാർക്ക് 5000 രൂപ വരെ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ തുക തിരികെ നൽകേണ്ടതില്ല.

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനു കീഴിൽ കോവിഡ് 19 നെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് റിസ്ക് അലവൻസ് 20-25% വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിലവിലുള്ള ശമ്പള പാക്കേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് പല ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിരുന്നു. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

അന്യ നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മടങ്ങിപോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി 5000 രൂപ നൽകാൻ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിന് അപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ അവരുടെ അപേക്ഷകളെല്ലാം തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഏകദേശം 9 കോടിയോളം രൂപയാണ് തുടക്കത്തിൽ അനുവദിച്ചത്. ആദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ 30,000 പേരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഈ തുക എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് ധാരാളം ആളുകൾ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി, പക്ഷേ പണം എവിടെ നിന്ന് വരും എന്ന സംശയമുണ്ടായിരുന്നു.

നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 കോടി രൂപ ഈ പദ്ധതിക്കായി ഇപ്പോൾ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് NORKA ROOTS ലേക്ക് തുക മാറ്റിയ ശേഷം പണം ഉടൻ പ്രവാസികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തും. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രവാസികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിലവിൽ 5000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം മുതൽ പല ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അവർ ക്ഷേമനിധിയിലെ അംഗങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പോലും 5000 രൂപ ഗ്രാന്റായി നൽകുന്നു. നിലവിൽ ഏകദേശം 10,800 സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ ആനുകൂല്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

നിലവിൽ ദൈനംദിന വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻഎച്ച്എമ്മുകൾക്കും ​​കരാർ തൊഴിലാളികൾക്കും ​​അവരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ കോവിഡ് -19 ന്റെ സമയത്ത് അവർ വളരെ അപകടകരമായ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവരെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായാണ് അത്തരമൊരു സഹായം നൽകുന്നത്.

അതുപോലെ, അവരുടെ റിസ്ക് അലവൻസ് 20 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ, ഡോക്ടർമാർ, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ, നഴ്‌സുമാർ എന്നിവർക്ക് 20,000 രൂപ വരെ വർദ്ധനവ് ലഭിക്കും.

അവർക്ക് 20% റിസ്ക് അലവൻസും ലഭിക്കും. ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമാനമായ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ ബാങ്ക് അകൗണ്ടുകളിൽ എത്തും. ഈ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുക.