കേവലം 30 രൂപക്കു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. ഏവർക്കും ഉപകാരമായ പദ്ധതി

ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വ്യക്തിഗത ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് ഒരു വാഹനം നിരത്തിലിറക്കണമെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് വേണം. ആ …

Read moreകേവലം 30 രൂപക്കു 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. ഏവർക്കും ഉപകാരമായ പദ്ധതി