നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം..

നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്പൈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പല രീതിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും മറ്റും ചോർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെയോ നിരീക്ഷിക്കാൻ …

Read moreനിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം..

സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർഷകർക്കായി ഒരുക്കിയ 77 കോടിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി. ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം..

കർഷകർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ നല്ല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നു. 77 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിയെ ‘ജീവനോപാധി’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. “ജീവനോപാധി” പദ്ധതിയിലൂടെ സർക്കാർ …

Read moreസംസ്ഥാന സർക്കാർ കർഷകർക്കായി ഒരുക്കിയ 77 കോടിയുടെ പുതിയ പദ്ധതി. ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം..