ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.. അരിയിലും കടലയിലും പയറിലും ഇനി പ്രാണികൾ വരില്ല.

നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീടുകളിൽ പയർ കടല മുതിര അരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം മുതിര കടല എന്നിങ്ങനെയുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ എത്ര നാൾ നമുക്ക് …

Read more

പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ. എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ അവസാന കാലാവധി മനസ്സിലാക്കാം. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.

നമ്മളോരോരുത്തരും വീടുകളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ വാങ്ങാറുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാകില്ല, കാരണം ഇന്നും ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും …

Read more

കയ്യിൽ നിന്ന് ഏത് മീനിന്റെയും മണം എളുപ്പത്തിൽ കളയാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

മീൻ കൂട്ടാൻ കഴിക്കാത്തവർ ആയിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സ്ത്രീകളാണ് മീൻ പാചകം ചെയ്യാറുള്ളത്. സൗന്ദര്യം വളരെയധികം നോക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും പരാതി പറയാറുള്ള …

Read more

തണ്ണിമത്തൻ പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വയ്ക്കുക. തണ്ണിമത്തനിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പത വരുന്നു. അറിയേണ്ടതെല്ലാം.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്ത് നമ്മളിൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കാത്തതായി ആരും നിലവിലില്ല. അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ചൂട് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ …

Read more