43 അപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ഉടനെതന്നെ കളയുക.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്ത് 43 മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പബ്ജി പോലെയുള്ള പൊതുജനതയെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിക്കുന്നതിന്റെ തുടർനടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിലവിൽ 43 ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കൂടി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിന്റെ 69 എ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിവരുന്നതായി കണ്ടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഇത്തരം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിരോധിച്ച ഈ അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ചില അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അതിൽ നാല് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ചൈനയുടെ റീട്ടെയിൽ ഗ്രുപ്പായ അലിബാബ ഗ്രൂപ്പിന്റെയാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ അലി സപ്ലിയേഴ്സ് മൊബൈൽ ആപ്പ്, അലിബാബ വർക്ക്ബെഞ്ച്, അലിഎക്സ്പ്രസ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഷോപ്പിംഗ്, ബെറ്റർ ലിവിംഗ്, അലിപേ കാഷ്യർ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

നിരോധിച്ച അപ്ലിക്കേഷനുകൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് :

AsianDate: find Asian singles

AliSuppliers Mobile App

Alibaba Workbench

AliExpress – Smarter Shopping, Better Living

Alipay Cashier

Adore App

CamCard – Business Card Reader

CamCard – BCR (Western)

Conquista Online II

DingTalk

Drive with Lalamove India

Snack Video

Soul- Follow the soul to find you

Chinese Social – Free Online Dating Video App & Chat

Date in Asia – Dating & Chat For Asian Singles

Free dating app-Singol, start your date!

TrulyChinese – Chinese Dating App

TrulyAsian – Asian Dating App

ChinaLove: dating app for Chinese singles

DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online

FlirtWish: chat with singles

Lalamove India – Delivery App

Guys Only Dating: Gay Chat

Tubit: Live Streams

WeWorkChina

First Love Live- super hot live beauties live online

Rela – Lesbian Social Network

Cashier Wallet

Lucky Live-Live Video Streaming App

Taobao Live

Identity V

Isoland 2: Ashes of Time

BoxStar (Early Access)

Heroes Evolved

Happy Fish

Jellipop Match-Decorate your dream island!

Munchkin Match: magic home building

MangoTV

MGTV-HunanTV official TV APP

WeTV – TV version

WeTV – Cdrama, Kdrama&More

WeTV Lite

WeDate-Dating App

ഇത്തരം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുക. കാരണം ഇത്തരം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇനിയും മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസി ഇതുമൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമാവധി പേരിലേക്ക് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുക